Kategorie staveb podle stavebního zákona

08.10.2021

Nový stavební zákon rozlišuje drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní stavby. Dané rozdělení je důležité pro pochopení stavebního řízení dle nového stavebního zákona, jelikož kategorie staveb souvisí s dalšími povinnostmi stavebníka. Jedná se například o povinnost zajištění stavbyvedoucího na stavbě či zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou a zejména pak povinnost žádat stavební úřad o povolení. Podrobnější vymezení toho, které stavby jsou dle nového stavebního zákona považovány za drobné, jednoduché či vyhrazené nalezneme v přílohách nového stavebního zákona. 

Drobné stavby

Za drobné stavby zákon považuje například stavby do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací. Typicky se tak bude jednat o různé zahradní domky a kůlny na nářadí. Pro drobné stavby nový stavební zákon nepožaduje povolení. Drobné stavby není nutné ani ohlašovat, protože nový stavební zákon již nezná institut ohlášení stavby.

Příklady drobných staveb

 • stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci splňující další zákonem stanovené podmínky,
 • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
 • dočasné stavby bez podsklepení nebo zařízení, která slouží ke kulturním, společenským a sportovním účelům, přenosná prodejní zařízení nebo stánky, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.

Dalšími drobnými stavby budou jistě stavby skleníků či bazénů, pokud svými rozměry nebudou přesahovat maximální hodnoty dané novým stavebním zákonem. Dlouho očekávaná úprava tzv. mobilních domů jistě potěší všechny příznivce tohoto stylu bydlení. Dle nového stavebního zákona se za drobnou stavbu bude za splnění daných podmínek považovat i mobilní dům a nebude tak potřeba pro tento typ bydlení povolení stavebního úřadu.".

Za drobnou stavbu lze považovat i tzv. mobilní dům za splnění těchto podmínek:: ".výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku".

Jednoduché stavby

Hlavní rozdíl mezi drobnými a jednoduchými stavbami z pohledu stavebníka je, že u jednoduchých staveb (na rozdíl od drobných staveb) nový stavební zákon vyžaduje povolení stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci, kterou bude stavebník u jednoduché stavby potřebovat, musí zpracovat buď autorizovaná osoba, anebo osoba s požadovaným vzděláním a praxí (tj. vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb).

Typickým příkladem jednoduché stavby dle nového stavebního zákona je rodinný dům. Při realizaci jednoduché stavby bude potřeba zajistit stavební dozor nebo stavbyvedoucího, kterým bude autorizovaná osoba. Jednoduché stavby si bude moci stavebník postavit svépomoci.

Příklady jednoduchých staveb

 • stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží,
 • stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • přípojky sítí technické infrastruktury,
 • výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně určených, pokud nejde o drobnou stavbu.

Vyhrazené stavby

Pod pojmem vyhrazené stavby si lze představit speciální stavby, většinou se zvláštním určením či účelem. Bude se jednat zejména o stavby dálnic, letecké stavby či stavby ropovodů. Pro tyto stavby platí oproti drobným a jednoduchým stavbám nejpřísnější podmínky. Vyhrazené stavby potřebují povolení stavebního úřadu, realizace stavby musí být zajištěna stavbyvedoucím, projektovou dokumentaci musí zpracovat projektant a samotnou stavbu smí provádět pouze stavební podnikatel.

Příklady vyhrazených staveb

 • stavby dálnic
 • stavby drah
 • stavby letecké
 • stavby v areálu jaderného zařízení
 • stavby a zařízení ropovodů a produktovodů, včetně skladovacích zařízení, která jsou součástí technické infrastruktury produktovodů nebo ropovodů

Pro jednodušší orientaci předkládáme praktickou tabulku:

Křížka Svobodová Pokorný © 2021 | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!