Projektová dokumentace pro stavbu rodinného domu a garáže

15.10.2021

Zajímá vás, jak má vypadat projektová dokumentace pro stavbu rodinného domu dle nového stavebního zákona? Může projektovou dokumentaci zpracovat jakýkoliv projektant, nebo jen ten s autorizací? V článku se zaměříme na podmínky zpracování projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu, chaty a garáže.

Pro určení podmínek projektové dokumentace pro konkrétní stavbu domu či garáže je nutné si vymezit, co nový stavební zákon za stavbu rodinného domu, chaty nebo garáže považuje. Nový stavební zákon rozlišuje tyto stavby:

  • drobné stavby,
  • jednoduché stavby,
  • vyhrazené stavby a
  • ostatní stavby.

Za drobné stavby nový stavební zákon považuje například menší stavby na pozemku rodinného domu (typicky kůlna, dřevník apod.) či skleník, pokud nepřesahuje maximální rozměry dle zákona.

Dle nového stavebního zákona, resp. přílohy č. 1 k novému stavebnímu zákonu, garáž, stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci nemohou nikdy spadat do kategorie drobných staveb, ať už budou mít rozměry a parametry jakékoliv. Jedinou výjimkou je tzv. mobilní dům, který v případě splnění maximálních rozměrů a dalších podmínek, bude zařazen do kategorie drobných staveb. Kategorie drobných staveb se od ostatních kategorií liší tím, že pro realizaci staveb zde zařazených, není potřeba povolení stavebního úřadu.

Z toto plyne, že pro stavbu rodinného domu či chaty a stavbu garáže bude vždy potřeba povolení stavebního úřadu, jelikož tyto stavby nikdy nebudou spadat do kategorie drobných staveb.

Projektová dokumentace pro stavbu garáže a chaty

U stavby garáže i chaty se tak oproti stávajícímu stavebnímu zákonu jedná o poměrně velkou změnu. Dle stávající úpravy totiž není potřeba pro stavbu garáže na pozemku rodinného domu nebo chaty, která nepřesáhne 25 m2, ani stavební povolení, ani ohlášení (je nutný pouze územní souhlas).

Dle nového stavebního zákona bude pro stavbu garáže vždy nutné povolení stavebního úřadu, tzv. rozhodnutí o povolení záměru, ať již parametry garáže budou jakékoliv.

Pro stavbu menší chaty postačí dle stávající úpravy územní souhlas a ohlášení stavby. Dle nového stavebního zákona bude pro stavbu chaty (stavby pro rodinnou rekreaci) vždy nutné povolení stavebního úřadu, tzv. rozhodnutí o povolení záměru, ať již parametry chaty budou jakékoliv.

Jak u stavby chaty, tak garáže, bude tedy stavebník vždy řešit i projektovou dokumentaci, jelikož ta je povinnou součástí žádosti pro povolení stavebním úřadem. Stavebník tedy potřebovat projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem s autorizací dle autorizačního zákona. Při výběru projektanta proto dbejte na to, aby projektant byl k této činnosti oprávněn dle autorizačního zákona. Ne všichni projektanti totiž tímto oprávněním totiž disponují.

Projektová dokumentace pro stavbu rodinného domu

Povolení záměru rodinného domu vydá stavební úřad na základě žádosti, jejíž součástí musí být dokumentace pro povolení záměru, tedy projektová dokumentace splňující určité parametry. Pro stavbu běžného rodinného domu [max. dvě nadzemní podlaží; další podmínky dle odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 nového stavebního zákona] bude stavebník potřebovat projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem s autorizací dle autorizačního zákona. Při výběru projektanta vašeho domu proto dbejte na to, aby projektant byl k této činnosti oprávněn dle autorizačního zákona. Ne všichni projektanti totiž tímto oprávněním disponují.

Projektová dokumentace pro vybrané jednoduché stavby

Nový stavební zákon umožňuje u některých vybraných staveb spadajících do kategorie jednoduchých staveb, aby projektovou dokumentaci zpracoval i projektant bez autorizace, který ovšem musí splnit podmínky na vzdělání a praxi. Pro tuto osobu je vyžadováno vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky praxe.

§ 156 odst. 2 stavebního zákona

(2) Dokumentaci jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. e) až n) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu a dokumentaci stávajícího stavu stavby (dále jen "pasport stavby") může zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb.

Musí se ovšem jednat o jednoduché stavby uvedené v odst. 1 písm. e) až n), odst. 2 přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu. Bude se jednat např. o stavby plotů hraničících s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi, přípojky sítí technické infrastruktury apod.

Je zajímavé, že zákonodárce do této "zvýhodněné" skupiny staveb, u nichž postačí jako zpracovatel projektové dokumentace tzv. kvalifikovaná osoba, tj. bez autorizace, se vzděláním a praxí, nezařadil stavby garáží.

Shrnutí

Nový stavební zákon rozlišuje (projektové) dokumentace vybraných jednoduchých staveb (§ 156 odst. 2 nového stavebního zákona), které může zpracovat i tzv. kvalifikovaná osoba a projektové dokumentace (§ 156 odst. 1 nového stavebního zákona) zpracované pouze projektantem s autorizací. Ve výčtu vybraných jednoduchých staveb dle § 156 odst. 2 nového stavebního zákona, u nichž může projektovou dokumentaci zpracovat i tzv. kvalifikovaná osoba, totiž chybí písm. c), tedy garáže:V

V materiálech vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen "MMR") je uvedeno, že kvalifikační požadavky na zpracovatele dokumentace pro stavbu garáže do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené do hloubky 3 m, nejsou stanoveny.[1] Z jakého ustanovení nového stavebního zákona však tento závěr MMR dovozuje není zcela jasné. Domnívám se, že na základě výše uvedeného je i pro stavbu garáže potřeba projektant s autorizací a nepostačí tzv. kvalifikovaná osoba.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Krom projektové dokumentace potřebné k žádosti o povolení záměru, bude u vybraných staveb zařazených v kategorii jednoduchých staveb potřeba vypracovat též projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby bude nutné zpracovat zejména u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci (běžný rodinný dům či chata, tj. max. dvě nadzemní podlaží + další podmínky - blíže odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 nového stavebního zákona), a to před zahájením stavby.

U rodinného domu tedy stavebník nejprve nechá zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby, kterou vloží jako přílohu k žádosti o povolení. Před zahájením stavby však musí ještě nechat zpracovat dokumentaci pro provedení stavby. Tento stupeň dokumentace je podrobnější než projektová dokumentace pro povolení stavby. Do vybraných jednoduchých staveb, u nichž není potřeba nechávat zpracovat vyšší stupeň projektové dokumentace (tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby) řadíme i stavbu garáže. U stavby garáže tak stavebník pořizuje pouze jednu projektovou dokumentaci, a to dokumentaci pro povolení stavby.

Křížka Svobodová Pokorný © 2021 | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!